ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Op alle door Ad Bouw Wonen + Slapen (hierna genoemd Ad Bouw) aangegane overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn bindend voor alle afnemers die van de diensten van Ad Bouw gebruik maakt en/of goederen van Ad Bouw afneemt. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2017.

ARTIKEL 1 – Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Ad Bouw: de verkoper / opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; De afnemer: de koper / opdrachtgever of een ieder die met Ad Bouw een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
  De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer;
  Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
  Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloer bedekkend materiaal;
  Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloer bedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.
 2. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:
  Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
  Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak;
  Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;
  Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

ARTIKEL 2 –  De geldigheid
Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen afnemer en Ad Bouw.

ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom

 1. Ad Bouw behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Ad Bouw onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Ad Bouw ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Ad Bouw geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is afnemer verboden materiaal van Ad Bouw waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Ad Bouw.

ARTIKEL 4 – De offerte

 1. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Ad Bouw gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Ad Bouw te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Ad Bouw zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren zaken en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop) prijs alsook de levertijd en zullen de risico’s voor beide partijen worden aangegeven. Ad Bouw wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van Ad Bouw die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer. Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen genoemd in ARTIKEL 6 lid 6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
  b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Ad Bouw een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Ad Bouw kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.
 3. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.
 4. De afnemer moet Ad Bouw in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Indien op de consument ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal Ad Bouw de consument daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen. Hieronder kan bijvoorbeeld worden verstaan de verplichting dat het pand waarin gewerkt wordt glasdicht is of het vereiste dat de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en de verplichting dat de installatiepunten, de leidingen en de afvoerpijpen aanwezig zijn conform de tekening van Ad Bouw.
 5. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is Ad Bouw gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de consument direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien Ad Bouw van zijn recht gebruik maakt en de afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van Ad Bouw.
 6. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is ARTIKEL 7:46c van het BW van toepassing.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst
De aanbetaling:

 1. Ad Bouw is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product. Op deze aanbetaling is de garantie van ARTIKEL 17 van deze voorwaarden van toepassing, mits volgens de procedure genoemd in dat ARTIKEL wordt gehandeld. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer (niet consument) mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.
 2. Voor alle producten met uitzondering van onderstaande producten geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25%. Een maximum aanbetalingspercentage van 15% geldt voor:
  a. Keuken / badkamer dan wel onderdelen daarvan, dan wel sanitaire artikelen en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden;
  b. Parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, natuurstenen-, grind-, grindtegel-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te verrichten werkzaamheden.

Prijswijziging

 1. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft als dan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in ARTIKEL 12. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Ad Bouw wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.
 3. Prijsverhogingen worden aan zakelijke afnemers doorberekend.
 4. Het bepaalde onder lid 3, 4 en 5 van dit ARTIKEL is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Ad Bouw blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Ad Bouw heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
 2. Ad Bouw is gerechtigd in geval de afnemer, bedoelt in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Ad Bouw gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
Ad Bouw is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten
Ad Bouw is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Op afstand gesloten overeenkomst
Bij een op afstand gesloten overeenkomst is ARTIKEL 7:46d van het BW van toepassing.

ARTIKEL 6 – De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.
 2. Bij overschrijding van de levertijd wordt Ad Bouw een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van 3 maanden. Indien Ad Bouw alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Ad Bouw bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 5. Bij een overeenkomst met een consument is Ad Bouw gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 6. Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Ad Bouw de afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is ARTIKEL 12 van toepassing.
 7. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is ARTIKEL 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van ARTIKEL 7:46j van het BW

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van Ad Bouw

 1. Ad Bouw levert de overeengekomen zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst. De door hem te verrichten werkzaamheden voert Ad Bouw goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
 2. Ad Bouw neemt bij de levering van zaken en bij uitvoering van werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
 3. Ad Bouw is verplicht de afnemer er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat de afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien Ad Bouw niet aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door de consument geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen als dan voor zijn eigen rekening.
 4. Ad Bouw wijst de afnemer voorts op:
  • Onjuistheid in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
  • Gebreken en ongeschiktheid van zaken, waaronder materialen of hulpmiddelen, die door de consument ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover Ad Bouw deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen. Voldoet Ad Bouw niet aan deze informatieplicht, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij hem deze 23 niet is toe te rekenen.
 5. Ad Bouw verstrekt over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals een lift of een kraan, indien hij is geïnformeerd door de afnemer, de informatie die van hem voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
 6. Ad Bouw verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.
 7. Ad Bouw draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 8. Ad Bouw heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de afnemer komen.

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de afnemer

 1. De afnemer stelt Ad Bouw in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat Ad Bouw tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 3. De afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is. Indien de consument niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Ad Bouw geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
 4. De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • Onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
  • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van Ad Bouw om de afnemer te wijzen op lid 4 van ARTIKEL 7.
 5. De afnemer stelt Ad Bouw op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de afnemer tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 6. De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Ad Bouw behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer Ad Bouw daarvan tijdig in kennis te stellen.
 7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 9. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de afnemer de daarmee voor Ad Bouw verband houdende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
 10. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor de artikelen, materialen en gereedschappen van Ad Bouw die zich ter plaatse van het werk bevinden totdat de koopsom volledig is voldaan, welke zorgplicht hij bij voorkeur via een verzekering concretiseert.
 11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Ad Bouw aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 9 – De opslag van zaken

 1. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Ad Bouw binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Ad Bouw is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Ad Bouw: a. Nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen; b. Dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden; c. Indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Ad Bouw gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in ARTIKEL 12. Indien Ad Bouw de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Ad Bouw de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.
 3. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal Ad Bouw de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
 4. Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in ARTIKEL 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Ad Bouw in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Ad Bouw hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de consument mede te delen.
 5. Het risico van brand en beschadiging wordt door Ad Bouw in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

ARTIKEL 10 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Ad Bouw, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Ad Bouw gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen geldigheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Ad Bouw te melden.

ARTIKEL 11 – De betaling
Koop en verkoop

 1. Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Ad Bouw aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Ad Bouw die een levering ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in de gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

Aanneming van werk
Bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk geldt als algemene betalingsconditie:

 • ij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de overeengekomen som afhankelijk van het van toepassing zijnde maximum aanbetalingspercentage als neergelegd in ARTIKEL 5.
 • Na de aanvoer van de materialen 45% resp. 55%
 • Onmiddellijk na de oplevering 20% en
 • Binnen 14 dagen na de oplevering de resterende 10%. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. Anders dan bij een overeenkomst van koop en verkoop kunnen partijen schriftelijk of elektronisch overeenkomen van deze algemene betalingsconditie af te wijken, bijvoorbeeld dat een deel van de betaling geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang van het werk.

Betaling bij koop en aanneming van werk

 1. Betaling van een (deel)factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst dan wel 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Niet-tijdige betaling bij koop en aanneming van werk
 2. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Ad Bouw na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
 3. Ad Bouw is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Ad Bouw derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35,- voor rekening van de afnemer.
 4. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt Ad Bouw rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Opschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van werk

 1. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 2. Indien bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk betaling in termijnen is overeengekomen en Ad Bouw zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van de termijn op te schorten. Dit laat de resterende betalingsverplichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit ARTIKEL onverlet.

Betaling bij op afstand gesloten overeenkomst
Bij een op afstand gesloten overeenkomst is ARTIKEL 7:46G van het BW van toepassing.

ARTIKEL 12 – De annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Ad Bouw kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 13 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen in insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door Ad Bouw worden achtergelaten.

ARTIKEL 14 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

 1. Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 15 – Conformiteit en garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
 2. Ad Bouw verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan Ad Bouw niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
  • Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Ad Bouw;
  • Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Ad Bouw;
  • Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Ad Bouw.
  • Tot een jaar na factuurdatum: de kosten voor het vervangen van accu’s t.b.v. relaxstoelen, sta-op-stoelen, boxsprings, lattenbodems en bedden komen volledig voor rekening van Ad Bouw. Na dit jaar komen kosten volledig voor rekening van afnemer.
  Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
  Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Ad Bouw kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.
 3. De verplichting van Ad Bouw met betrekking tot conformiteit genoemd in lid 1 en zijn eventuele productgarantie genoemd in lid 2 vallen niet onder de aanbetalingsgarantie genoemd in ARTIKEL 17 lid 1.
 4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.
 5. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan Ad Bouw, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.
 7. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
 8. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid
Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Ad Bouw niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die Ad Bouw niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

 • Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw; •
  Het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v-leidingen en haarden;
 • Extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
 • Een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door Ad Bouw is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door Ad Bouw is aangebracht. Ad Bouw meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer; • Het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits Ad Bouw vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

ARTIKEL 18 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij Ad Bouw tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 19 – Overmacht

 1.  Ad Bouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ad Bouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ad Bouw niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ad Bouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ad Bouw kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Ad Bouw ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ad Bouw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 20 – Nederlands recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ad Bouw partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.