Garantievoorwaarden PVC vloeren

 

Op alle door Ad Bouw aangegane overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van CBW Wonen van toepassing. Onderstaande aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ad Bouw aangegane overeenkomsten met betrekking tot het leggen van alle soorten vloerbedekking. Deze voorwaarden zijn ook online beschikbaar op www.adbouw.nl.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ad Bouw en opdrachtgever met betrekking tot het leggen van vloerbedekking in de ruimste zin van het woord.

1.1  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld aan tafel, per e-mail of in de offerte.

1.2  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. ALGEMEEN

2.1 In de offerte genoemde bedragen zijn gebaseerd op een druk vaste ondervloer, waarbij een éénmalige egalisatie voldoende is voor het verlijmen van vloerbedekkingen. Bij vloeroppervlakten met een afschot c.q. hoogteverschil van meer dan 0.5 cm gelden andere egalisatievoorwaarden en moeten ten allen tijden (ongeacht welke partij) gemeld worden aan Ad Bouw. In gevallen waarin dit niet vooraf wordt gemeld zullen de kosten voor het extra egaliseren apart in rekening worden gebracht.

2.2  Ad Bouw neemt geen verantwoordelijkheid voor een afwerk- of ondervloer welke door de klant of (onder)aannemer niet waterpas, glad en naar behoren is afgewerkt. Het bijwerken van oneffenheden in de cementdek/anhydrietvloer wordt apart in rekening gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 18,00 per kg en € 45,00 per gewerkt meeruur.

2.3  Ad Bouw is niet verantwoordelijk voor oneffenheden in de uiteindelijke vloer welke ten grondslag liggen aan de onderliggende ondervloer. Een egaline-vloer volgt de glooiing van uw ondervloer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doortekenen d.m.v strijklicht van deze ondervloer in de nieuw aangebracht ondervloer. Wij brengen de egalinevloer aan ter bescherming van de nieuwe vloerbedekking. Dat betekent dat wij ook niet verantwoordelijk zijn voor oneffenheden in en/of het waterpas leggen van de geëgaliseerde ondervloer.

2.4  Indien de in offerte genoemde bedragen gebaseerd zijn op afmetingen volgens bouwtekening en/of afmetingen welke mondeling zijn doorgegeven, en deze blijken bij uitvoering af te wijken worden extra oppervlakte evenredig in rekening gebracht.

2.5  Indien eerder overeengekomen planning wijzigt door vertraging/stagnaties van werkzaamheden (door derden) bij opdrachtgever, dan behoudt Ad Bouw haar het recht voor om dit naar haar wens op een later moment opnieuw in te plannen.

2.6  Alle genoemde materialen, producten en diensten, welke genoemd zijn in de offerte zijn na akkoord uitgesloten van het herroepingsrecht. Dat betekent dat materialen, producten en diensten niet retour kunnen en de opdrachtgever na akkoord een betalingsverplichting heeft richting Ad Bouw .

2.7  Genoemde bedragen in de offerte zijn onder voorbehoud van type-, druk- en/of zetfouten.

Artikel 3. UITVOERING

3.1 Ad Bouw neemt geen verantwoordelijkheid voor overlast eventueel veroorzaakt door geluidsoverlast, vrijkomend stof en/of beschadigingen aan (nieuwe) lak-/verflagen en/of diverse wandafwerkingen.

3.2  Ad Bouw is niet verantwoordelijk voor eventuele scheuren als gevolg van de bestaande ondervloer welke de basis vormt voor uw nieuwe PVC-vloer. Eventuele spijkers, schroeven of andere obstakels dienen uit de bestaande ondervloer te zijn verwijderd alvorens kan worden gestart met de werkzaamheden.

3.3  Ruimtes dienen veegschoon en vrij van obstakels te zijn opgeleverd. Indien dit niet het geval is zijn wij gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het leeghalen van ruimtes.

3.3  Opdrachtgever draagt zorg voor water en electra.

3.4  Ad Bouw draagt zorg voor de afvoer van alle afval.

Artikel 4. RISICO & OPSLAG

4.1  Het risico voor goederen en/of hulpmaterialen en reeds uitgevoerd werk is voor rekening van de opdrachtgever vanaf aanlevering/aanvang werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2  Indien, buiten schuld van Ad Bouw de levering en/of uitvoering niet op overeengekomen tijd kan plaatsvinden, worden de goederen voor risico en rekening van de opdrachtgever opgeslagen. De kosten voor het opslaan van materialen bij het overschrijden van afgesproken legdatum met meer dan 4 weken bedraagt € 25,00 per week.

4.3  Ad Bouw is niet verantwoordelijk voor vertragingen door omstandigheden waar zij weinig of geen invloed op heeft (derde partijen of extreme weersomstandigheden). Dat betekent dat zij geen onderdak en/of opslag (b.v. meubilair) hoeft te regelen of vergoeden aan haar klanten c.q. eindgebruikers van de woon-, werk- en/of recreatieruimte.

Artikel 5. VERWIJDEREN OUDE MATERIALEN

5.1  Indien lijmresten en/of rugdelen achterblijven, welke niet direct loskomen, dient er te worden geschuurd, gestraald of gefreesd op basis van een offerte c.q. vergoeding. Afvoeren van oude materialen is niet inbegrepen, mits anders is vermeld of overeengekomen. Ad Bouw is niet aansprakelijk voor de eventuele vertraging, kosten en de gevolgschade.

5.2  Prijzen voor het verwijderen van de oude vloerbedekking zijn gebaseerd op een niet-asbesthoudend. Bij asbesthoudend materiaal zal het werk niet worden uitgevoerd.

Artikel 6. BIJKOMENDE CONDITIES

6.1 Extra werkzaamheden, worden, na overleg, verricht tegen een geldend uurtarief exclusief BTW per werknemer. Voor avonduren en zaterdagen geldt een toeslag van 150 % en voor zon- en feestdagen een toeslag van 200 %.

Artikel 7. EIGENDOM EN GARANTIE

7.1  Geleverde, verwerkte, nagelvaste goederen blijven eigendom van Ad Bouw tot volledige betaling.

7.2  Indien er binnen drie dagen geen reactie wordt gegeven, op het door Ad Bouw uitgevoerde werk en/of onvolkomenheden, gaat Ad Bouw ervan uit dat e.e.a. conform opdracht en ook correct is uitgevoerd. Bij gefaseerde opleveringen van het werk, geldt dit vanaf de eerste oplevering.

7.3  Tijdens de garantieperiode (vanuit de fabriek) optredende gebreken worden te allen tijden door Ad Bouw doorgespeeld naar de leverancier van het desbetreffende materiaal, behoudens beschadigingen welke veroorzaakt zijn door moedwillige vernielingen/beschadigingen.

7.4  De garantie (vanuit de fabriek) komt te vervallen indien materialen anders worden toegepast dan gebruikelijk (oneigenlijk gebruik met speelgoed o.i.d.). Daarnaast is Ad Bouw niet aansprakelijk voor externe factoren (o.a. zand en grind in nieuwbouwwijken welke onder schoeisel blijft zitten) buiten/rondom werkruimte(n) welke directe schade kunnen opleveren aan de geplaatste vloer- en/of raambekleding.

7.5  De garantie komt te vervallen indien de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

7.6  Indien er een reparatie is verricht, verlengd dit niet de geldende garantietermijn.

7.7  Overige garantiebepalingen inzake vloer- en raambekleding of aanverwante werkzaamheden zijn opvraagbaar. Ad Bouw gaat ervan dat opdrachtgevers kennis hebben genomen van alle voorwaarden en bepalingen, alvorens zij akkoord geven voor opdracht.

Artikel 8. WERKZAAMHEDEN

8.1  Afkoppelen apparatuur en/of leidingen door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

8.2  Ontruimen te leggen ruimte door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

8.3  Verwijderen bestaande vloerbedekking door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

8.4  Inkorten van deuren door opdrachtgever, mits anders overeengekomen.

 8.5  Het plaatsen van afwerkplinten door opdrachtgever, mits anders is overeengekomen. Dit zijn veelal overschilderbare plinten, welke nooit door Ad Bouw geschilderd én afgekit zijn of worden. Ook niet na afloop van het eventueel plaatsen van plinten waarbij vaak zichtbare verstekken waar te nemen zijn door het zagen.

8.6  Het leveren en plaatsen van alle vloerbedekking en/of raambekleding.

8.7  Het verwijderen van alle zaag- en restafval uit de werkruimte(n).

Artikel 9. VOORWAARDEN
9.1 Offerte is berekend op uitvoering op normale werkdagen.

9.2 Alle niet in de offerte omschreven werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.

Artikel 10. GESCHILLEN

10.1 Op overeenkomsten tussen Ad Bouw en de opdrachtgever waarop deze aanvullende algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

10.2 Het Weens Koopgedrag is niet van toepassing.

Ad Bouw geeft de garantie dat het geleverde product tijdens de garantieperiode vrij is van gebreken welke voortkomen vanuit directe fabricagefouten. Mocht er binnen de garantieperiode sprake zijn van uitzonderlijke slijtage, voortkomend vanuit een productiefout, is Ad Bouw gehouden het gereclameerde materiaal, waar de slijtage zich op bevind te vergoeden met inachtneming een afschrijving van waarde conform het aantal gebruikersjaren.

Garantieperiode

Slijtlaag

Particulier

Zakelijk

0.30 mm

10 jaar

3 jaar

0,55 mm

15 jaar

10 jaar

0,70 mm

20 jaar

15 jaar

Garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden:

 1. De panelen zijn conform verwerkingsvoorschriften geplaatst.
 2. Het product binnenshuis wordt geïnstalleerd bij een temperatuur tussen de 18-25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 30- 65%.
 3. De panelen zijn geplaatst in de daarvoor bestemde ruimte(s). ruimte(s) en gebruik overschrijden niet de gestelde classificaties zoals vermeld op de verpakking.
 4. De panelen dienen op de juiste, goedgekeurde ondervloer worden geplaatst.
 5. Het product wordt vakkundig en conform voorschriften onderhouden.
 6. Er afdoende beschermende maatregelen (vermijding direct zonlicht door zonwering, schoonloopmatten, meubelbescherming) zijn aangebracht.

Uitgesloten van garantie

Ongelukken en misbruik van het product, zoals;

 • –  Scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten.
 • –  Beschadigingen/krassen en afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door zand, grind e.d. of overige schurende materiaal   veroorzaakt door de eindgebruiker.
 • –  Garantie vervalt wanneer het product onvoldoende wordt onderhouden of verkeerd wordt gebruikt.
 • Slijtage en veroudering o.a. krassen, wrijvingen en soortgelijke sporen op het vloeroppervlak.
 • Veroudering c.q. verkleuring van het product voortkomend vanuit Uv-licht.
 • Verkleuring als gevolg van rubbermigratie;
 • Eventuele kleurschakering als gevolg van wel/geen blootstelling aan Uv-licht;
 • Slijtage door rollend meubilair, deze dienen voorzien te zijn van de juiste wielen met rollen van tenminste 50mm in diameter en 20mm aan loopoppervlak. De wielen dienen te zijn gemaakt uit hard kunststof conform DIN 68131 en EN 425. Het loopoppervlak dient volledig vlak te zijn.
 • Te hoge belasting dan waarvoor het product is bedoeld.
 • Onjuist of onvoldoende onderhoud.
 • Gebruik van chemicaliën (corrosief/bijtende substantie).
 • Vochtinwerking

Reparatie van bovengenoemde punten worden op nacalculatie in rekening gebracht a € 45,00 per uur excl. eventuele materiaalkosten.